Σε αργία από κάθε ιεροπραξία τέθηκε Κερκυραίος ιερέας που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκου

0
54
ÍÁÕÐËÉÏ-Óå êáôáíõêôéêÞ áôìüóöáéñá Ýãéíå ç ôåëåôÞ ôçò ÁðïêáèÞëùóçò ôïõ ÅóôáõñùìÝíïõ óôïí Ìçôñïðïëéôéêü Éåñü Íáü ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ óôï Íáýðëéï ôçí ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ 26 Áðñéëßïõ 2019. Ç óôéãìÞ ôçò ÁðïêáèÞëùóçò åßíáé ìéá áðü ôéò êïñõöáßåò óôéãìÝò ôçò ×ñéóôéáíïóýíçò. Ï Éçóïýò ìåôÜ ôïí Ìáñôõñéêü ôïõ èÜíáôï óôïí Óôáõñü êçäåýåôáé ãéá íá åðéóôñÝøåé ìåôÜ áðü ôñåéò çìÝñåò.(Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

ΚΕΡΚΥΡΑ. (ΑΠΕ – ΜΠΕ) Σε αργία από κάθε ιεροπραξία τέθηκε από τον Μητροπολίτη Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων κ.κ Νεκτάριο, 60χρονος ιερέας που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκου. Το γεγονός πήρε το φως της δημοσιότητας όταν οι γονείς της ανήλικης, που είναι σήμερα 16 ετών, κατέθεσαν, προ ημερών, μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία Κέρκυρας σύμφωνα με την οποία ο ιερέας φέρεται να ασελγούσε, προ εξαετίας, σε βάρος της ανήλικης, όταν δηλαδή αυτή ήταν δέκα ετών.

Μετά από σχετική ενημέρωση από την εισαγγελία της Κέρκυρας για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εις βάρος του ιερέα που λειτουργούσε σε χωριό στην Νότια Κέρκυρα, ο Μητροπολίτης Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων, έθεσε σε διαθεσιμότητα τον ιερέα και τον έβαλε σε κατάσταση αργίας από κάθε ιεροπραξία και όρισε άμεσα εκκλησιαστικό ανακριτή, όπως προβλέπουν οι κανόνες της Εκκλησίας και ο καταστατικός χαρακτήρας για τυχόν ποινικά αδικήματα.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας δεν έχει λάβει μέχρι αυτή την ώρα καμία διαταγή συλλήψεως του συγκεκριμένου ιερέα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε προκαταρκτική έρευνα των δικαστικών αρχών. Η τοπική Εκκλησία αναμένει τα επίσημα στοιχεία από την Δικαιοσύνη για να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.