ΣτΕ: Τι αναφέρει η απόφαση που βάζει στον πάγο τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

0
46
Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Φωτογραφία: Αρχείου ΑΠΕ.

ΑΘΗΝΑ. (www.mononews.gr) Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 319/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών έκανε προσωρινά δεκτή την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.” (ΕΤΑΔ Α.Ε.), η οποία προκαλεί προσωρινά εμπλοκή στο ζήτημα της μεταβίβασής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.

Η προσφυγή του Δήμου Χαϊδαρίου αφορά το χώρο της τέταρτης προβλήτας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Δήμου αποτελεί ζώνης παραλίας και αιγιαλού και με την πώληση δεν διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας. Για το θέμα αυτό δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία αντίδραση από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ’ Τμήματος, το  δικαστήριο «διατάσσει τη μη σύναψη συμβάσεως, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την αίτηση ακυρώσεως, με αντικείμενο την παραχώρηση αιγιαλού και θαλασσίου χώρου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού».

Η κυρία αίτηση ακύρωσης θα συζητηθεί στο ΣτΕ στις 18 Ιανουαρίου 2022.

Ο προσφεύγων ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση:

α) της από 4.6.2021 προκηρύξεως της εταιρείας ΕΤΑΔ Α.Ε. για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση τμήματος ακινήτου της μείζονος εκτάσεως των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και

β) της Α.Π. 9015/7.7.2021 αποφάσεως του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός πλειοδότης η εταιρεία “MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED” με οικονομικό αντάλλαγμα 37.316.041,88 ευρώ.

Ο Δήμος Χαιδαρίου προσέφυγε στο ΣτΕ, ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής του και ιδίως του αιγιαλού, ως δημοσίου περιβαλλοντικού αγαθού.ADVERTISING

Σύμφωνα με την προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, στο τμήμα “Δ1” του ακινήτου περιλαμβάνεται: α) η δεξαμενή Νο5, ο προβλήτας Νο3 μετά λοιπού χερσαίου χώρου εκατέρωθεν της δεξαμενής, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις,

β) ο προβλήτας Νο4, ο οποίος χρησιμοποιείται ως κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και

γ) ο υπόλοιπος χερσαίος χώρος.

Στο τμήμα “Δ2” του ακινήτου υφίστανται διάφορα κτίρια.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού ορίζονται ακόμη τα εξής:

«Ο οριστικός πλειοδότης, δύναται, εφόσον λειτουργήσει στο ακίνητο επιχείρηση ναυπηγείου ή λοιπών υποστηρικτικών σε αυτό δραστηριοτήτων, να ζητήσει την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης του αιγιαλού, όπως έχει καθορισθεί με την υπ’ αρ. 16301/30.9.1994 απόφαση της Νομάρχου Δυτικής Αττικής, έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου»,

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ στην απόφαση Αναστολής αναφέρει, ότι:

Ο οριστικός πλειοδότης, εφόσον ασκήσει στο υπό μεταβίβαση ακίνητο επιχείρηση ναυπηγείου, αποκτά αμέσως, εκ του νόμου, δικαίωμα να του παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, η αποκλειστική χρήση του υφισταμένου αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα του υπό μεταβίβαση ακινήτου.

Όπως, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «η απόκτηση, συμβατικού δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του αιγιαλού (και του αντίστοιχου θαλασσίου χώρου) συνεπάγεται, εξ αντικειμένου, απόλυτη αδυναμία ασκήσεως των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κοινοχρησία του αιγιαλού (η οποία υφίσταται, κατά νόμο, ανεξαρτήτως της φυσικής ή τεχνικής διαμορφώσεώς του)».

Η αδυναμία αυτή δεν μπορεί να αρθεί ευχερώς σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως του εν λόγω Δήμου, διότι η συμβατική μορφή της παραχωρήσεως δεν υπόκειται ευθέως σε ακυρωτικό έλεγχο» (σ.σ.: Δεν μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ).

Προκειμένου, «συνεπώς, να αποτραπεί η βλάβη από τη δημιουργία της νομικής και πραγματικής αυτής καταστάσεως, η οποία παρίσταται δυσχερώς αναστρέψιμη» το ΣτΕ «συνεκτιμώντας και το σύντομο της δικασίμου (18.1.2022) που ορίσθηκε για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, κρίνει ότι ως κατάλληλο μέτρο πρέπει να διαταχθεί, η – έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως – μη σύναψη συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος αιγιαλού και θαλασσίου χώρου που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα του ακινήτου που εκποιείται με τον επίμαχο διαγωνισμό».

Αντίθετα, το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ (και με ίδια σύνθεση) με την υπ΄ αριθμ. 317/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί:

α) η από 3.6.2021 πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.” για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (ακίνητο 350.745 τ.μ.), η οποία έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως και

β) η από 7.7.2021 δήλωση του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ, με την οποία γνωστοποιήθηκε η επιτυχής περάτωση του διαγωνισμού και ο ειδικός διαχειριστής θα προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι πρόκειται για διαφορά ιδιωτικού δικαίου, για την οποία δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια και όχι το ΣτΕ.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.