Ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος εκλέχτηκε ομόφωνα Αρχιεπίσκοπος Αμερικής

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου με μια λιτή ανακοίνωση ανήγγειλε την εκλογή του Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρου ως νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής.

«Σήμερον, Σάββατον, 11ην Μαίου 2019, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνεχίζουσα τας εργασίας αυτής, προέβη εις πλήρωσιν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, χηρευσάσης μετά την οικειοθελή παραίτησιν του μέχρι τούδε ποιμενάρχου αυτής Σεβ. Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου.

Ούτω, εισηγήσει, αδεία και προτροπή της Α. Θ. Παναγιότητος, οι άγιοι συνοδικοί πάρεδροι κατελθόντες εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, μετά την επίκλησιν του Αγίου Πνεύματος, ψήφους κανονικάς προβαλόμενοι εξελέξαντο παμφψηφεί Αρχιεπίσκοπον Αμερικής τον Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ελπιδοφόρον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου».

Η εκλογή του Ελπιδοφόρου έλαβε χώρα μία περίπου μέρα μετά την απόφαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου ζητήσει παράταση τριάντα ημερών ούτως ώστε να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από τον Καταστατικό Χάρτη και τους Ομοιόμορφους Κανονισμούς διαδικασίες για την διασφάλιση των γνωμοδοτικών δικαιωμάτων και να τοποθετηθεί ως τοποτηρητής ο πρώτος τη τάξει Μητροπολίτης Μεθόδιος.

Η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου να αγνοήσει του βούληση του ανώτατου διοικητικού οργάνου της Αρχιεπισκοπής σχετικά με την τήρηση του άρθρου 13 του Καταστατικού Χάρτη  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, καθώς επίσης και το γεγονός ότι τηρήθηκαν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εκλογή των Αρχιεπισκόπων Αυστραλίας και Αμερική εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του χριστεπωνύμου πληρώματος της πλουσιότερης επαρχίας του Θρόνου.

Το βιογραφικό σημείωμα του νέου Αρχιεπισκόπου

O Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ἐλπιδοφόρος (Λαμπρυνιάδης) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1967 ἐν Μακροχωρίῳ Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐφοίτησεν εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν ἀριστεύσας τὸ ἔτος 1991.

Τὸ ἔτος 1993 ὡλοκλήρωσε τὰς μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Βόννης ὑποβαλὼν ἐπὶ τούτῳ διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Οἱ ἀδελφοὶ Νικόλαος καὶ Ἰωάννης Μεσαρίτης».

Εἰς διάκονον ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1994 ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, διορισθείς, ἐν συνεχείᾳ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Τὸ ἑπόμενον ἔτος 1995 διωρίσθη Ὑπογραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1996-1997 ἐφοίτησεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν Μπαλαμὰντ Λιβάνου, ἔνθα ἐβελτίωσε τὴν γνῶσιν τῆς ἀραβικῆς γλώσσης.

Τὸ ἔτος 2001 ὑπέβαλε διδακτορικὴν διατριβὴν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Α. Π. Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ ἔναντι τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος στάσις τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας» καὶ ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογίας μὲ τὸν βαθμόν «ἄριστα».

Τὸ ἔτος 2004 προσεκλήθη ὡς ἐπισκέπτης καθηγητὴς εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἔνθα ἐδίδαξεν ἐπὶ ἓν ἑξάμηνον.

Τὸν Μάρτιον τοῦ ἔτους 2005, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, προήχθη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου εἰς Ἀρχιγραμματέα αὐτῆς, χειροτονηθεὶς εἰς Πρεσβύτερον ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Τὸ ἔτος 2009 ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης ἐξέλεξεν αὐτὸν ὁμοφώνως ὡς Ἀναπληρωτὴν Καθηγητὴν τῆς Συμβολικῆς καὶ τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων, ὑποβαλόντα, μεταξὺ ἄλλων, δύο ὑφηγεσίας ὑπὸ τοὺς τίτλους: «Ὁ θεσμὸς τῆς Συνάξεως Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1951-2004)» καὶ «Οἱ ἐνενήντα πέντε Θέσεις τοῦ Λουθήρου. Ἱστορικοθεολογικὴ θεώρηση – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια».

Τὸν Μάρτιον τοῦ ἔτους 2011 ἐξελέγη ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτης Προύσης, ἐνῷ τὸν Αὔγουστον τοῦ αὐτοῦ ἔτους διωρίσθη Ἡγούμενος τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος.

Διετέλεσεν ὀρθόδοξος γενικὸς γραμματεὺς τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ μέλος Πατριαρχικῶν Ἀντιπροσωπειῶν κατὰ τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, γραμματεὺς τῆς ἐν Σόφιᾳ συνελθούσης Μείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ ἔτους 1998, τῆς ἐν Κων/πόλει συνελθούσης Μείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου τοῦ ἔτους 2005, τῆς ἐν Γενεύῃ συνελθούσης Διηυρυμένης Συνόδου τὸ ἔτος 2006 καὶ τῆς ἐν Κων/πόλει συνελθούσης Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τοῦ ἔτους 2008.

Τέλος ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Πίστεως καὶ Τάξεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

-Advertisement-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.