Προγραμματική σύμβαση Δήμου Νισυρίων και Πα. Δ. Α. για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

0
64
Από αριστερά διακρίνονται οι: Παναγιώτης Καλδής, Ιωάννης Καδέλλης και Δρ. Χριστοφής Κορωναίος. Φωτογραφία: Ευγενική Παραχώρηση Δήμου Νισυρίων.

ΝΙΣΥΡΟΣ. Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν την Πέμπτη το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), νομίμως εκπροσωπούμενο από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κ. Καλδέλλη, Αντιπρύτανη για την Έρευνα και τη Δια Βίου Εκπαίδευση του Πα.Δ.Α., και ο Δήμoς Νισύρου,  νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Νισύρου Δρα Χριστοφή Κορωναίο, στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παρών στην υπογραφή ήταν και ο Πρύτανης κ. Παναγιώτης Καλδής.

Η προγραμματική σύμβαση, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση τύπου στοχεύει στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσεις Εφαρμογής πάνω στις Ενεργειακές Ανάγκες της Νισύρου με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού, που είναι να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι ενεργειακές ανάγκες της Νισύρου και να αποτυπωθούν οι πιθανές θέσεις γεωγραφικής τοποθέτησης των ΑΠΕ και να ακολουθήσει η σχετική διαστασιολόγηση των μονάδων ΑΠΕ καθώς και ο σχετικός προγραμματισμός υλοποίησης των έργων.

Το έργο αυτό λαμβάνει υπόψην του τα παρακάτω δεδομένα:

1. Ότι  υφίσταται  ανάγκη για ένα  ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και εφαρμογής έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιωτικό χώρο και  ότι η ερευνητική δραστηριότητα για τον εν λόγω σχεδιασμό πρέπει να έχει  ιδιαίτερα καινοτόμο  χαρακτήρα εφόσον απαιτείται καταρχήν η λεπτομερής καταγραφή του χώρου και η κατανομή σε αυτόν του δυναμικού των διαφόρων μορφών ΑΠΕ. Ότι η Νίσυρος, μία μικρής κλίμακας νησιωτική περιοχή, έχει ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και η καταγραφή του δυναμικού και η χρονική και χωρική κατανομή του απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Ο καθηγητής Ιωάννης Καδέλλης, αριστερά και ο δήμαρχος Νισυρίων Δρ. Χριστοφής Κορωναίος, ενώ υπογράφουν την προγραμματική σύμβαση. Φωτογραφία: Ευγενική Παραχώρηση Δήμου Νισυρίων.

2. Ότι σε ένα επόμενο στάδιο όπου γίνεται ο λεπτομερής σχεδιασμός των ενεργειακών έργων – εφαρμογών ΑΠΕ  θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν αφενός μεν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου, αφετέρου δε η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μορφών ΑΠΕ, η καταλληλότητα και η συμβατότητά τους. Παράλληλα με τον ερευνητικό χαρακτήρα του έργου και την απαιτούμενη εξειδίκευση στα ενεργειακά τεχνικά θέματα που περιλαμβάνει, απαιτείται ταυτόχρονα τόσο η δυνατότητα επιστημονικής εκτίμησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο  και η λεπτομερής γνώση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο ο σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψιν.

3. Ότι λόγω της έλλειψης της αντίστοιχης απαιτούμενης τεχνογνωσίας και επιστημονικής εξειδίκευσης στις Υπηρεσίες του Δήμου Νισύρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απαιτείται η συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό Εργαστήριο που να μπορεί με ολοκληρωμένο τρόπο να ανταποκριθεί στις σύνθετες ανάγκες του προτεινόμενου έργου.

4.  Ότι παρίσταται  επείγουσα ανάγκη ύπαρξης ενός γεωγραφικά εξειδικευμένου πλαισίου χωροθέτησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική και Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας).

5. Ότι είναι δεδηλωμένη απόφαση του Δήμου Νισύρου ώστε η Νήσος Νίσυρος να αποτελέσει ενεργειακά αυτόνομο Νησί, με την χρήση των ΑΠΕ και να εξασφαλίσει εξοικονόμηση πόρων με την ταυτόχρονη ικανοποίηση της ενεργού ζήτησης ενέργειας για όλο το έτος και για χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 15 χρόνια. Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, με τελικό προορισμό την εγκαθίδρυση των ΑΠΕ στο Νησί μας.

Το αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας θα είναι η διατύπωση των αποτελεσμάτων αναφορικά με την εφικτότητα υλοποίησης σε συνδυασμό με τη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ήτοι Ηλιακής ενέργειας με τη χρήση Φωτοβολταϊκών και συγκεντρωτικών συστημάτων, Αιολικής Ενέργειας καθώς και συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης.  Ο Στόχος της ανωτέρω έρευνας είναι η πλήρης κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Νισύρου. Επίσης θα υπάρξει ειδική ερευνητική προσπάθεια στη περίπτωση διαπίστωσης προοπτικών αξιοποίησης της Γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας που διαθέτει το νησί.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες (20.000) € πλέον ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Νισύρου. Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του Δήμου Νισύρου από έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα είναι ένας από τους εκπροσώπους του Δήμου Νισύρου.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.